ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΕΦ 2021-2022

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γερακίου  υλοποιεί για πρώτη φορά πρόγραμμα εργασίας Οργανώσεων ελαιουργικών Φορέων ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών. 

Το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας της ΟΕΦ περιόδου 2021-2022 οργανώθηκε και διαμορφώθηκε γύρω από πέντε άξονες-στόχους σύμφωνα με τις αναγκαίες  της ΟΕΦ και τις πολιτικές που έχει ορίσει η Ε.Ε. Οι άξονες αυτοί αφορούν:

 • Τον μετριασμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ελαιοκαλλιέργειας
 • Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων
 • Τη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του ελαιολάδου
 • Την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της ιχνηλασιμότητας και ασφάλειας στο ελαιουργείο
 • Τη διάδοση πληροφοριών

Για την υλοποίηση αυτών των στόχων σχεδιάστηκαν 11 δράσεις, οι οποίες διακρίνονται για την εσωτερική τους συνοχή και συμπληρωματικότητα και είναι οι ακόλουθες:

 • Εναλλακτικές τεχνικές καταπολέμησης δάκου. Αφορά στην πιλοτική εφαρμογή νέων τεχνικών καταπολέμησης του δάκου στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων των συνθετικών εντομοκτόνων στο περιβάλλον αλλά και στην ποιότητα του ελαιολάδου που παράγει ο Συνεταιρισμός
 • Σύστημα παρακολούθησης πληθυσμού δάκου. Αφορά στη δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης αναγνώρισης των τάσεων διακύμανσης του πληθυσμού του δάκου. Μέσω αυτού θα ενημερώνονται οι παραγωγοί – μέλη της ΟΕΦ ώστε να εφαρμόζουν τις κατάλληλες πρακτικές καταπολέμησης στον κατάλληλο χρόνο.
 • Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Η δράση αφορά στην εφαρμογή  του μοντέλου της ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του  προτύπου Agro 2.1/2.2-3 στο σύνολο των μελών της ΟΕΦ με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου με παράλληλη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Τεχνικές μέτρησης ανθρακικού αποτυπώματος. Αφορά στην πιλοτική αξιολόγηση και ανάλυση των καλλιεργητικών τεχνικών μέσω της οποίας προσδιορίζεται το ανθρακικό αποτύπωμα. Σε πλήρη ανάπτυξη περιλαμβάνει την υιοθέτηση πρακτικών μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 • Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης παραγωγών. Μέσω ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων επιδιώκεται η αξιολόγηση υφιστάμενων και νέων καλλιεργητικών πρακτικών σε συγκεκριμένα θέματα όπως η λίπανση, η φυτοπροστασία, η συγκομιδή κλπ στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιοκάρπου. Είναι μια δράση με προοπτικές που εκτείνονται πέραν της ολοκλήρωσης του προγράμματος.
 • Ηλεκτρονικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Ελαιολάδου. Το συγκεκριμένο σύστημα θα καλύψει τα στάδια από την συγκομιδή του ελαιοκάρπου έως και την πώληση του ελαιολάδου, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα ενδιάμεσα στάδια αποθήκευσης, ελαιοποίησης και δεξαμενισμού.
 • Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ιχνηλασιμότητας στο ελαιουργείο (ISO 22005:2007). Η δράση αφορά στην εφαρμογή των απαιτήσεων διεθνών προτύπων που αφορούν στην τήρηση της ιχνηλασιμότητας στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού
 • Λειτουργία συστήματος διαχείρισης ασφάλειας ελαιολάδου (ISO 22000:2018). Η δράση αφορά στην εφαρμογή των απαιτήσεων διεθνών προτύπων για τη εξασφάλιση των αγοραστών του ελαιολάδου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγιεινή του ελαιολάδου.
 • Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης χαρακτηριστικών ελαιολάδου. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης η ΟΕΦ θα διενεργεί ετησίως αναλύσεις ελαιόλαδων για την ποιότητα και την γνησιότητά τους, στο στάδιο της παραλαβής τους, καθώς και στα τελικά προϊόντα. Τα είδη των αναλύσεων που θα διενεργηθούν θα προσδιοριστούν από την ΟΕΦ βάσει των εμπορικών προδιαγραφών και ποιοτικών συμμορφώσεων που ισχύουν. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα αξιολογούνται κατάλληλα για τον εντοπισμό των αιτιών στην περίπτωση που αποκλίνουν από τα θεσπισμένα όρια.
 • Ανάπτυξη και λειτουργία δικτυακού τόπου. Θα αναπτυχθεί  ένας σύγχρονος δικτυακός τόπος ο οποίος θα αξιοποιηθεί για τη διάδοση πληροφοριών που αφορούν (άμεσα ή έμμεσα) το προϊόν, την παραγωγή και τη χρήση του.
 • Επικοινωνιακή προβολή. Η δράση έχει ως αντικείμενο την αξιοποίηση του διαδικτύου και των μέσω κοινωνικής δικτύωσης για τη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας του συνεταιρισμού και των προσπαθειών που αναπτύσσει για την παραγωγή εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΕΦ 2021-2022

Πρόσκληση 03

Τίτλος πρόσκλησης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Β.IV.1

Περίοδος υποβολής προσφορών: 09/11/2021 – 09/12/2021 | Status: Ανενεργή

Αποτελέσματα πρόσκλησης: Δείτε τα αποτελέσματα εδώ


Πρόσκληση 02

Τίτλος πρόσκλησης: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ/‐ΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ

Περίοδος υποβολής προσφορών: 09/11/2021 – 29/11/2021 | Status: Ανενεργή

Αποτελέσματα πρόσκλησης: Δείτε τα αποτελέσματα εδώ


Πρόσκληση 01

Τίτλος πρόσκλησης: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ 

Περίοδος υποβολής προσφορών: 09/11/2021 – 29/11/2021 | Status: Ανενεργή

Αποτελέσματα πρόσκλησης: Δείτε τα αποτελέσματα εδώ

Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα Καν.(ΕΚ) 611/2014 και 615/2014, Δράση ΣΤ.ΙΙ.1. του εγκεκριμένου προγράμματος με την υπ’ αριθ. 918/88198/04.08.2021, Απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο